Osnovni podatki o katalogu informacij javnega značaja

Katalog informacij javnega značaj sprejema:
Zdravstveni center Flis
Kopitarjeva ulica 2
2000 Maribor 

Dostopnost kataloga: v elektronski in fizični obliki.
Fizično se katalog nahaja v prostorih Zdravstvenega centra Flis, Kopitarjeva ulica 2, Maribor.


Podatki o izvajalcu

Zdravstveni center Flis

Naslov: Kopitarjeva ulica 2, 2000 Maribor
Občina: Maribor
Upravna enota: Maribor
Statistična regija: podravska

telefon: 02 251 51 21
telefaks: 02 251 51 22
e-pošta: center@dr-flis.si
internetni naslov: https://dr-flis.si/

Davčna številka: 96059109
Davčni zavezanec: ne

Matična številka: 2347156000
Pravno organizacijska oblika: registrirani zdravstveni delavec
Tip izvajalca: specialistična ambulanta

Registrska številka zavezanca pri ZZZS: 4991322
Šifra izvajalca – Zavod za zdravstveno varstvo Maribor: 20696
Dejavnost SKD: Q86.220 - Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Dejavnost CPA: N85.12.1 - Izvenbolnišnične zdravniške storitve
Dejavnost CPV: 85121000-3 - Storitve zdravniških ordinacij
Zaporedna številka vpisa v zdravniški register pri Zdravniški zbornici Slovenije: 4480
Zaporedna številka vpisa veljavne licence na področju fizikalne medicine in rehabilitacije pri Zdravniški zbornici Slovenije: L4-309/2010
Transakcijski račun: SI56 0451 5000 1512 932
Število zaposlenih: 2
Registrski organ: Ministrstvo za zdravje – zdravstveni delavci
Datum vpisa: 01.01.2013
Poreklo kapitala: zasebno
Vrsta lastnine: zasebna
Ustanovitelj: Ivica Flis Smaka, dr. med.,
Specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
Licenca A4M Anti-Aging & Regenerative Medicine
Licenca A4M Sexual Health Medicine
Licenca TCM
Mednarodna licenca Wellness Adviser 


Posredovanje informacij medijem

Informacije javnega značaja in informacije medijem posreduje:
Ivica FLIS SMAKA dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
e-pošta: center@dr-flis.si
telefon: 02 251 51 21


Način dostopa do informacij javnega značaja

Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb (4. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/03).

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam. Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis. Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja Uradni list RS, št. 24/03.


Pritožbeni postopek

V skladu z Zakonom o pacientovih pravicah (Ur. l. RS, št. 15/08) imate možnost izraziti nezadovoljstvo pri izvajanju zdravstvene oskrbe ali nezadovoljstvo z odnosom zdravstvenega delavca.
Zakon predvideva takojšnjo odpravo nesporazuma z dodatnimi pojasnili ali ukrepi. To pomeni, da se v primeru kakršnih koli nesporazumov med zdravljenjem najprej obrnete na zdravnika, ki vas je zdravil, se skušate z njim pogovoriti in najti rešitev.

Če sporazuma ne morete doseči oz. z zdravnikovimi pojasnili niste zadovoljni, vložite zahtevo za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pri pristojni osebi Zdravstvenega centra Flis:
Ivica FLIS SMAKA, dr. med.,
specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine
telefon: 02 251 51 21
e-pošta: center@dr-flis.si

Pristojna oseba za obravnavo zahteve za 1. obravnavo kršitve pacientovih pravic je:

Ivica Flis Smaka, dr. med., spec. fiziatrije

V primeru odsotnosti dr.Flis Smaka, je pristojna oseba Stanko Tominc, dr. med., spec. fiziatrije.

Zahteva mora vsebovati:

  • osebno ime
  • naslov,
  • kontaktne podatke pacienta,
  • opis domnevne kršitve,
  • podatke o udeleženih zdravstvenih delavcih oziroma sodelavcih,
  • čas in kraj domnevne kršitve,
  • morebitne posledice domnevne kršitve ter
  • morebitni predlog za rešitev sporne zadeve.

Zahteva za prvo obravnavo se lahko poda ustno na zapisnik ali pisno pri pristojni osebi. Anonimnih, žaljivih ali prepoznih zahtev pristojna oseba ne obravnava.

Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega odnosa zdravstvenih delavcev oz. sodelavcev lahko vložite najpozneje v 15 dneh od nastanka domnevne kršitve. Prvo zahtevo zaradi domnevno neustreznega ravnanja zdravstvenega osebja pri nudenju zdravstvene oskrbe vložite najpozneje v 30 dneh po končani zdravstveni oskrbi.

Varuh bolnikovih pravic v Mariboru:
Lidija Breznik, mag. soc. geront.

Ulica heroja Tomšiča 2
2000 Maribor
telefon: 02/220 16 34, 02/228 22 23,
e-pošta: varuh.bp-mb@maribor.si

Uradne ure:
ponedeljek in torek od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 15.00,
sreda od 8.00 do 12.00 in 13.00 do 17.00,
petek od 8.00 do 13.00.

Osebni pogovori z varuhinjo bolnikovih pravic (Ulica heroja Tomšiča 2):
sreda od 15. 00 do 17.00, zaželena je  predhodna najava.

Vsakdo, ki meni, da so mu bile z dejanjem ali opustitvijo javnega zdravstvenega centra ali koncesionarja kršene pravice, lahko da pobudo za začetek postopka pri varuhu bolnikovih pravic. Varuh je imenovan za potrebe občanov Maribora in občanov statistične regije Podravja.

Varuh obravnava pritožbe bolnikov zoper potek in posledice zdravljenja ter zaradi neprimernega ali nevljudnega odnosa zaposlenih v javnih zdravstvenih zavodih ali pri koncesionarjih.

Varuh lahko naslovi javnim zdravstvenim zavodom ali koncesionarjem predloge, mnenja, kritike ali priporočila, ki jih ti obravnavajo in nanje odgovarjajo.

Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Postopek pri varuhu je zaupen, neformalen in za stranke brezplačen.

 

V septembru 2008 se je začel izvajati Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/2008). Po tem zakonu je Ministrstvo za zdravje imenovalo za območje vsakega Zavoda za zdravstveno varstvo zastopnika pacientovih pravic. Za območje Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor sta imenovana dva zastopnika pacientovih pravic.

Najbližji zastopniki pacientovih pravic:
Vlasta Cafnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
telefon: 02/333 12 64 in 051 217 424
e-pošta: vlasta.cafnik@nijz.si

Uradne ure:
torek od 10:00 do 18:00
sreda od 8:00 do 13:00

Uradne ure po telefonu:
ponedeljek od 8:00 do 11:00
sreda od 15:00 do 17:00

Adela Postružnik

Prostori Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Maribor
Ljubljanska ulica 4/II
2000 Maribor
telefon: 02/333 12 63 in 030 464 204
e-pošta: adela.postruznik@nijz.si

Uradne ure:
ponedeljek od 11:00 do 18:00
sreda od 9:00 do 14:00

Kontaktni podatki za naročanje:
Telefon: 041 681 304
Ponedeljek in petek od 8:00 do 12:00


Več podatkov lahko najdete na internetnem naslovu Pacientove pravice.

Pravno obvestilo

Vsebine, objavljene na spletnem mestu, so last Zdravstvenega centra Flis in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene in za osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Ne sme se jih kopirati, razmnoževati ali na kakršenkoli drug način distribuirati brez pisnega dovoljenja lastnika spletnega mesta. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh vsebin ali njihovih posameznih delov ni dovoljena.

Lastnik spletnega mesta ni odgovoren za morebitne škodljive posledice uporabe.

Zdravstveni center Flis ne odgovarja za uporabo spletnih strani in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo vsebin s tega spletnega mesta. Lastnik ne odgovarja za točnost vsebin na spletnem mestu niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi uporabe teh vsebin.

Uporabnik vse vsebine in storitve na spletnem mestu uporablja na lastno odgovornost.

Lastnik spletnega mesta si pridržujejo pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletnem mestu. Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na spletnem mestu razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov center@dr-flis.si.