Wellness v medicini

»Kakovost življenja je človekova možnost izbrati in izvajati aktivnosti, ki mu dajejo upanje, izboljšajo motivacijo, oblikujejo gonilno silo in vizijo življenja, promovirajo zdravje, nudijo zadovoljstvo in istočasno kreirajo zadovoljno in pravično družbo.« (kanadsko združenje terapevtov)

Zdravljenje ima namen, da kar se da popolnoma obnovimo zdravje, spremenimo življenjske navade in dvignemo kakovost lastnega načina bivanja – kolikor je to le mogoče pri današnjem stanju medicinske znanosti, in to v čim krajšem času. Tako zmanjšamo možnost zapletov in preprečimo morebitne posledice. Popolna povrnitev zdravja je v tem, da je ozdraveli spet sposoben opravljati svojo običajno delovno in življenjsko dejavnost, v istem obsegu, kot jo je opravljal pred zdravljenjem.

Ta dejavnost sodi v domeno zdravstva in presega (pri sedanjem stanju zdravja prebivalstva in pri sedanjih stališčih urejene družbe) vse druge dejavnosti skupaj – v povezavi z materialnimi sredstvi in vključenimi kadri. Sredstva, potrebna za to dejavnost, nenehno naraščajo, a so nujna: brez dvoma je prva skrb te družbe, da oboleli in poškodovani spet pridobijo zdravje. S sedanjega sodobnega stališča je ta dejavnost nujno potrebna, tako kot gasilska služba za gašenja požara: povsod mora biti dobro organizirana, opremljena s sodobno tehniko, sposobna, da vselej posreduje takoj in uspešno. A vendar je to le začarani krog, iz katerega je izhod samo v vsestranskem, mnogo obsežnejšem delu – v preprečevanju številnih bolezenskih stanj, torej v PREVENTIVI.

Zdravstveno varstvo sicer skrbi, da bi bilo čim manj obolenj in poškodb – kakor to velja tudi za obrambo pred požarom. Koristnejše kakor gašenje je vsekakor protipožarno varstvu – v zdravstvu so to preventivne dejavnosti, ki so v veliki meri odvisne od naravnanosti družbe. V vsakdanjem življenju vsakega posameznika pa je nujno, da za svojo preventivo poskrbi tudi sam – in vse preventivne ukrepe je v svojem imenu in pomenu združil WELLNESS.

Preglejmo pojme, ki jih danes pogovorno veliko uporabljamo, a nam njihov pravi pomen izginja v množici informacij.

Kje je danes mesto medicinske preventive? Kaj obsega? Kako bi jo opisali?

Preventivni ukrep je vsak preprečevalni, obvarovalni, varnostni ukrep za ohranitev in vzdrževanje dobrega zdravja.

Preventivno sredstvo je vsako sredstvo, ki naj kaj prepreči, npr. okužbo. 

Preventivna medicina zajema vse, s čimer izboljšamo zdravje in preprečujemo bolezen pri posamezniku, v raznovrstnih skupinah prebivalstva in med ljudmi nasploh. Vsebinsko je mnogo širša od različnih področij posameznih vej higiene, ki (seveda) dajejo podlago za preprečevalno dejavnost, zato preventivne medicine ne gre istovetiti s posameznimi vejami higiene. To ni posebej omejeno, ločeno področje medicine, kakor so ostala štiri (klinična medicina, higiena, socialna medicina, medicinska rehabilitacija), ampak je vgrajena kot sestavni del v vsako od teh področij. Je torej skupna dejavnost, ki se razlikuje v pristopih, celotne medicine.

Zdravnik je po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije človek, ki je bil redno vpisan na priznano medicinsko fakulteto in je z uspehom zaključil predpisani program študija in si pridobil kvalifikacije za opravljanje medicinske prakse (preventive, diagnoze, terapije, rehabilitacije), pri čemer je neodvisen v presoji in odločanju o napredovanja zdravja družbe in posameznika. V nekaterih državah ima enak pomen beseda »doktor«. Po našem zakonu je zdravnik oseba, ki lahko samostojno zdravi in je to tisti, ki po končani fakulteti napravi predpisane zaključne izpite in obvezni enoletni zdravniški staž.

Zdravljenje je sleherno medicinsko ali kirurško delo zdravnika, zobarja ali zdravstvenega pomočnika, namenjeno diagnostiki ali terapiji.

Zdravo okolje sestavlja niz raznovrstnih in mnogoštevilnih dejavnikov, ki vplivajo na zdravje ljudi in narave in ki delujejo od znotraj ali od zunaj na človeški organizem. Ti dejavniki s svojim delovanjem, pozitivnim ali negativnim, ohranijo, pospešijo ali poslabšajo človekovo zdravje. Od tod izvira neprestan boj za človekovo zdravo okolje, v katerem naj ne bi bilo škodljivih dejavnikov; če pa bi nastopili, bi morali čimbolj zmanjšati njihov vpliv. Zdravo okolje po definiciji sestavljajo naslednji dejavniki: normalni sestav ozračja (zraka), najustreznejša vrednost zračnega pritiska brez večjih sprememb v podnebnih in vremenskih razmerah in pojavih, nobenega ropota, ne potresov, prahu, kemičnih primesi v zraku, dovolj higiensko neoporečne pitne vode, reden in ustrezen način odstranjevanja trdnih in tekočih odpadnih snovi, higienske razmere v stanovanjih, pravilna prehrana, ugodne razmere za delo in šolanje, zadovoljevanje kulturnih potreb, dobri medsebojni odnosi.

Zdravje in zdravljenje sta torej samo pojma, s katerima smo se do sedaj v tekstu poigravali, nizali različne teorije in jih zaokrožali v skupine. Zavedati pa se moramo, vsak kot posameznik in kot del skupine, del celote, da je naše – posameznikovo življenje predvsem in resnično samo naše in da smo v prvi vrsti mi edini lastniki svojega telesa. Zelo pomembno je:

  • kako ravnamo s telesom, torej sami s seboj;
  • s čim ga hranimo in polnimo (želodec primerjajte s plastično vrečko in preglejte vsebino ob koncu vsakega dne);
  • v kaj ga oblačimo in ovijamo;
  • na kak način in s kakšnimi snovmi ga negujemo (umetne ali naravne snovi);
  • koliko počitka mu privoščimo;
  • koliko sprehodov in sproščanja;
  • s čim ga razvajamo (koliko kopeli, masaž in ostalih oblik »razvajanja«).

In še bi lahko spraševali, si odgovarjali in priznavali (ali tudi ne), kako mačehovski smo dejansko do svoje lastnine – svojega telesa. In kje je duša? Dušo in duhovnost radi skrivamo in njeno stanje prikrivamo – tudi sebi. Redki so, ki svoje telo in dušo negujejo dobro, primerno. Sozvočje obeh se izrazi v t.i. naravni in poduhovljeni lepoti. Vse pogosteje pa srečujemo (predvsem v medicini) telesa, ki so še kako negovana in vzdrževana, a so brez duše ali pa je integriteta osebnosti popolnoma ali delno porušena. Porušeno je tudi zdravje. Dokazano je, da je temu stanju pripomogel stres, večji ali manjši, ki je porušil ravnovesje ali pa napadel že predhodno razrahljano osebnost. Zato je zelo pomembno, da skozi analizo in spoznavanje sebe, pridemo do boljšega celostnega počutja, kar je danes neobhodno povezano s pojmi medicina – zdravje – wellness.

Deli